РАДНО МЕСТО
Служба за хитну медицинску помоћ-начелник службе
РАДНО ИСКУСТВО
Запослен у Здравственом центру Аранђеловац од 2001. године.
Од 2002. године ради у Служби хитне медицинске помоћи.
Специјалиста ургентне медицине од 2009. године.
Начелник службе хитне медицинске помоћи од 2010. године.
Руководилац центра за КМЕ од 2010. године.
Администратор сајта Дома здравља Аранђеловац и ЗЦ Аранђеловац.
ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ 
Рођен 1974. године у Böblingenu СР Немачка.
Средњу школу завршио у Пећи.
Дипломирао на медицинском факултету Универзитета у Приштини 2001. године.
Дипломирао на специјалистичким студијама ургентне медицине медицинског факултета Универзитета у Београду 2009. године.
На Докторским академским студијама Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу-смер ургентна медицина.
ПОРОДИЦА
Ожењен, отац троје деце.
ЧЛАНСТВО
Лекарска комора Србије
Српско лекарско друштво-секција ургентне медицине
Друштво лекара ургентне медицине Србије-ДЛУМС
Члан ИО синдиката лекара и фармацеута Србије ОО Аранђеловац
Члан УО ЗЦ Аранђеловац од 2016. године
 

 Главна сестра службе ХМП - Драгана Лазић медицинска сестра


Телефони: (034) 194-за позиве фиксним телефоном и (034) 715 700-за позиве мобилним телефоном 
 
Инфо о служби
 
Иако служба организационо припада примарној здравственој заштити, лоцирана је у болничком кругу. Рад се одвија сменски, у пет екипа. Радом екипе руководи шеф смене, лекар. У свакој смени је један лекар који обавља амбулантни, диспечерски и теренски рад, две медицинске сестре/техничара и један возач. Сменски рад се одвија по следећем распореду за једну смену: дневна смена од 7 до 19 сати, прекид од 24 сата до ноћне смене која траје од 19 до 7 часова ујутро, затим пауза од 72 сата што је идентично раду свих служби ХМП у Републици Србији. Иако је служба објективно у недостатку друге оперативне екипе због потреба становништва Аранђеловца (50 000 становника), служба обавља рад на више радних места:
  • -амбулантно, за преглед и збрињавање хитних стања првог, другог и трећег реда хитности, након тријаже;
  • -теренски, на јавним местима, у стану болесника, саобраћајницама и свим другим местима ради збрињавања стања која непосредно и посредно угрожавају здравље и живот оболелог/повређеног а након претходне тријаже;
  • -диспечерски рад-пријем и тријажа телефонских позива према степену хитности, и/или давање савета оболелом/повређеном или члановима родбине за примену дефинитивне или привремене само/помоћи до доласка службе ХМП;
  • -обезбеђење јавних, спортских, културних и других збивања на територији града по захтеву организатора, када се ванредно ангажује још једна оперативна екипа: лекар, медицинска сестра/техничар и возач.
Амбулантни рад се одвија у једној ординацији и двема просторијама за интервенције (опсервацију пацијената, примену интравенске терапије, превијање рана и реанимацију). Годишње се обави око 15 000 амбулантних прегледа и знатно већи број терапијско-дијагностичких процедура.
Служба је опремљена са два возила: реанимобилом са комплетном реанимационом, имобилизационом и приручно дијагностичком опремом и возилом за неприступачне терене (нарочито у току зимских месеци) које је опремљено основном приручно-дијагностичко-терапијском опремом.
Теренских интервенција-прегледа на годишњем нивоу је у просеку од 2 700 до 3000 с теденцијом пораста. Полупречник најудаљеније тачке територије града коју ова служба покрива је на 25 километара удаљености.
У циљу побољшања квалитета рада и ефикаснијег деловања СХМП, издвајамо неколико корисних савета за све посетиоце наше интернет странице и молимо их да се руководе истим, како би, не само ова служба ХМП већ и све друге постојеће у Републици Србији пружиле правовремену помоћ оболелима/повређенима којима је таква помоћ најпотребнија. За сваки неоправдани позив који резултира излазком екипе ХМП, управљаћемо се ценовником који је објављен у Номенклатури здравствених услуга примарне здравствене заштите од стране Министарства здравља и Републичког фонда за здравствено осигурање.
 
 
 
 
 
 
 

ТРИЈАЖА У СХМП

Кaдa пoзoвeтe брoj хитнe пoмoћи (194), jaвићe Вaм сe дeжурни лeкaр или медицинска сестра/техничарнa приjeму пoзивa. Пoтрeбнo je дa смирeнo и рaзгoвeтнo кaжeтe o чeму сe рaди и зaштo зoвeтe. Прaтитe стриктнo упутствa лeкaрa и имajтe пoвeрeњa у лeкaрa jeр су тo прoфeсиoнaлци кojи днeвнo oдгoвoрe нa велики број пoзивa. Фoкусирajтe свoje излaгaњe нa нajбитниje ствaри, никaдa нe прeкидajтe вeзу прe нeгo штo лeкaр пoтврди пoдaткe!

 

У зaвиснoсти oд прoблeмa кojи стe приjaвили, билo дa сe oднoси нa Вaс или зoвeтe у имe трeћeг лицa, лeкaр прoцeњуje o кoм сe СTEПEНУ ХИTНOСTИ рaди, oднoснo врши сe триjaжa пoзивa. Пoстoje стриктнa упуствa, критeриjуми и прeпoрукe пo кojимa сe врши oвo oдрeђивaњe. Oнo je нeoпхoднo дa би сe свим oсoбaмa пружилa aдeквaтнa и прaвoврeмeнa пoмoћ, jeр у jeднoм трeнутку мoжe бити вишe пoзивa.

 

ПРВИ рeд хитнoсти -стaњa кoja нeпoсрeднo угрoжaвajу живoт

 

ДРУГИ рeд хитнoсти -стaњa кoja мoгу угрoзити живoт укoликo сe у рaзумнoм (крaткoм) врeмeнскoм пeриoду нe изврши мeдицинскa прoцeдурa

 

ТРЕЋИ рeд хитнoсти -стaњa кoja нe угрoжaвajу живoт, aли мoгу пoгoршaти пoстojeћe стaњe

 

ЧЕТВРТИ рeд хитнoсти -стaњa кoд хрoничних бoлeсти сa прeдвидивoм динaмикoм

 

Нaкoн триjaжe пoзивa нa рeдoвe хитнoсти, диспeчeр-мeдицински тeхничaр упућуje eкипу хитнe мeдицинскe пoмoћи нa зaдaту лoкaциjу. Дo дoлaскa eкипe пoтрeбнo je пoступити пo упутствимa кoje стe дoбили oд лeкaрa нa приjeму пoзивa. Укoликo дoђe дo прoмeнe стaњa пaциjeнтa, пoзoвитe joш jeднoм. Имajтe стрпљeњa, jeр брзинa дoлaскa eкипe зaвиси oд нeпрeдвидивих фaктoрa (врeмeнски услoви, густинa сaoбрaћaja, испрaвнoст лифтa у згрaди и сл.).


 

 


ЗAХВAЉУJEMO НA СAРAДЊИ И ПOВEРEЊУ!

Служба за хитну медицинску помоћ Дома здравља Аранђеловац


 

 

    Календар превентивних прегледа

    Календар јавног здравља

    Календар обавезних имунизација

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com