• COVID амбуланта:
  • +381 34 711 917 локал 101 и 102

Директор: +381 34 712 866

ПРВА ПОМОЋ ЗА

ВОЗАЧЕ

ОБУКА И ИСПИТ ИЗ

ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ВОЗАЧЕ

Према Закону о безбедности у саобраћају, обука из прве помоћи је обавезан и посебан део обуке будућих возача. ЗЦ Аранђеловац – Дом здравља  организује обуку из прве помоћи за возаче, коју изводе лекари Дома здравља, предавачи-испитивачи са лиценцама Министарства здравља. Програм и начин извођења обуке је регулисан чл. 241 и 242 Закона о безбедности у саобраћају и Правилником Министарства здравља.Дом здравља испуњава све услове за вршење обуке из прве помоћи и организовање и спровођење испита утврђене Правилником о ближим условима које морају испуњавати Црвени крст Србије, односно здравствене установе за обуку из прве помоћи и организовање и спровођење испита („Сл.гласник Р.Србије“ број 5/2011),  Министарство здравља Републике Србије, Сектор за инспекцијске послове, утврдило је испуњеност свих наведених услова Решење бр. 530-361-75/2013-07 од 28.10.2013. године.

РЕШЕЊЕ О ИСПУЊАВАЊУ ПРОПИСАНИХ УСЛОВА ЗА ВРШЕЊЕ ОБУКЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ И ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА.

Обука се организује у просторијама зграде Анекса, у ул. Краља Петра I бр. 62, у терминима који се одређују према броју кандидата и у договору са њима. Обука садржи теоријска предавања и вежбања вештина предвиђених програмом обуке. Полазници стичу основна знања и корисне вештине, тако да су спремни да притекну у помоћ свакоме коме се деси повреда или се нагло разболи. Кандидати који успешно заврше обуку добијају Потврду о завршеној обуци и приручник са збирком питања, помоћу којих спремају испит из прве помоћи за возаче.

Испит се организује убрзо после обуке и састоји се од теоријског и практичног дела.

Кандидат који положи теоријски део испита, практични део полаже пред комисијом која се састоји од три члана и чине је лиценцирани предавачи - испитивачи. Кандидат који положи испит добија Потврду о положеном испиту из прве помоћи, а потребна је за излазак на практични испит из вожње и приликом предаје документације за издавање возачке дозволе.

Ценовник ( са ПДВ-ом):

  • 3.000,00 дин.

Више информација на телефон: 034 712-866

Уплатницу попунити на следећи начин:

uplatnica prva pomoć za vozače

Програм обуке из прве помоћи за возаче

Време

Тема

08:00 - 08:15

Регистрација полазника

08:15 - 08:30

Прва помоћ - појам и значај

08:30 - 09:00

Поступак на месту саобраћајне незгоде

09:00 - 09:15

Упознавање са садржајем кутије прве помоћи

09:15 - 09:30

Пауза

09:30 - 10:00

Процена стања повређеног

10:00 - 10:30

Поступак са особом без свести

10:30 - 10:45

Пауза

10:45 - 12:15

Поступак са лицима без свести и дисања - основне мере кардиопулмоналне реанимације

12:15 - 12:30

Пауза

12:30 - 13:15

Прва помоћ код крварења и рана

13:15 - 14:15

Најчешће повреде у саобраћајном трауматизму и принципи збрињавања ових повреда

14:15 - 14:30

Пауза

14:30 - 15:30

Основне мере за хитну евакуацију повређених

НАША МИСИЈА

Дом здравља Aранђеловац као установа примарне здравствене заштите, кроз превентивни рад и промоцију здравља развија свест о значају очувања здравља, квалитетом својих услуга, заједно са корисницима учествује у спречавању и лечењу болести, рехабилитацији и унапређењу квалитета живота.

НАША ВИЗИЈА

Дом здравља Аранђеловац видимо као савремену престижну институцију примарног нивоа здравствене заштите засноване на превентивним активностима. Један од наших најважнијих изазова је допрети до свести сваког појединца и указати му на значај сопствене одговорности за здравље, унапредити и имплементирати превентивне активности у циљу очувања и унапређења здравља.