чет24окт201323:13

Правилник о раду Центра за континуирану медицинску едукацију

На основу члана 6. Правилника од ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике ("Сл.гласник РС" број 130/07) и Одлуке Управног одбора Здравственог Центра Аранђеловац од 18.10.2010.године, Програмски савет Центра за континуирану медицинску едукацију доноси:

Члан 1.
Континуирана едукација подразумева стручно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника која се наставља након добијања дипломе о професионалном звању, са циљем континуираног праћења медицинске науке, стицања нових знања и вештина и унапређења квалитета здравствене заштите.
Члан 2.
Континуирана медицинска едукација из члана 1. овог Правилника о раду обавља се у Центру за континуирану медицинску едукацију ( у даљем тексту: Центар), који је по свом карактеру стручна и непрофитна организација.
Члан 3.
Основне активности Центра су:
- Иницијација и развој система континуиране медицинске едукације у Здравственом Центру
- Формирање заједничког система за континуирану медицинску едукацију са Лекарском комором уз акредитацију Здравственог савета Републике Србије
- Популаризација идеје континуиране медицинске едукације
- Организација стручно-научних скупова у Здравственом центру (предавања, семинари и др.)
- Успостављање интердисциплинарне научне и стручне сарадње са другим Центрима у земљи и иностранству
- Размена литературе и информација
- Организација стручно-научног публиковања радова
- Рад у другим областима континуиране медицинске едукације.
Члан 4.
Центар има следеће органе:
1. Руководилац Центра
2. Програмски савет
3. Извршни одбор
Члан 5.
Руководилац Центра руководи радом Центра.
Руководиоца Центра бира већином гласова Програмски савет на седници.
Члан 6.
Програмски савет има пет чланова који се бирају на период од две године, са могућношћу једног поновног избора на основу остварених резултата. Чланове Програмског савета бирају: Канцеларија Регионалне лекарске коморе, Подружница СЛД-а и представници репрезентативних синдиката здравствених радника и сарадника ЗЦ Аранђеловац.
Члан 7.
Програмски савет:
- Утврђује годишњи програм рада и план активности Центра
- Доноси стратешке одлуке о правцима функционисања Центра
- Стара се о квалитету едукације
- Подноси годишњи извештај Управном одбору Здравственог центра
- Доноси све битне одлуке у вези са функционисањем Центра
Члан 8.
Програмски савет Центра своје одлуке доноси на састанцима већином гласова од укупног броја чланова.
Члан 9.
Извршни одбор Центра има петчланова које бира Програмски савет на период од две године, са могућношћу једног поновног избора на основу остварених резултата.
Члан 10.
Извршни одбор:
- Спроводи одлуке Програмског савета
- Утврђује предлоге активности које усваја Програмски савет
- Одговоран је за развијање техничко-информативних потенцијала Центра
- Развија систем који подразумева евиденцију присуства, систем провере знања, систем евалуације организованог скупа, систем за чување документације, као и друга питања од значаја за акредитацију програма.
Члан 11.
Материјално-техничку и финансијску подршку активностима Центра на локалном нивоу ће пружати у оквиру својих могућности сам Здравствени центар, Канцеларија регионалне лекарске коморе, Подружница СЛД-а, репрезентативни синдикати ЗЦ Аранђеловац, као и други облици помоћи (донације, спонзорства и др.).
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на конститутивној седници Програмског савета.
Председник ПРОГРАМСКОГ САВЕТА                                                              
        доц. др Јулија Ковачевић                                                                                    
             гастроентеролог
                                                                                         
Руководилац Центра за КМЕ
        др Секула Вујовић
    спец. ургентне медицине

                                                                      

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com