КВАЛИТЕТНИЈА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ

Додељен грант за унапређење квалитета примарне здравствене заштите

ДЗ Аранђеловац је један од  домова здравља коме је додељен грант за унапређење квалитета примарне здравствене заштите. 

Финансијска средства и подршка спровођењу програма грантова за пројекте усмерене на унапређење квалитета здравствених услуга у примарној здравственој заштити обезбеђени су у оквиру „Другог пројекта развоја здравства Србије“ Министарства здравља и Светске банке.  

 

КВАЛИТЕТНИЈА ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ

Полазна основа за израду Предлога пројекта за унапређење квалитета пружања здравствене заштите у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва у ДЗ Аранђеловац  била је Анализа здравственог стања становништва општине Аранђеловац сачињена од стране ИЗЈЗ Крагујевац за потребе израде Плана јавног здравља општине Аранђеловац. Овом Анализом идентификовани су водећи узроци морбидитета и морталитета у нашој Општини.

У примарној здравственој заштити одраслог становништва на територији Општине Аранђеловац у 2017. години водеће место у структури морбидитета заузимају болести система за крвоток са заступљеношћу у укупном морбидитету од 25,83%, које као и друге хроничне масовне незаразне болести са прогредијентним током, често доводе до апсентизма, инвалидитета и скраћења дужине квалитеног живота. Водећа дијагноза унутар ове групе је хипертензија са учешћем од 71,59%.

Циљна група је одрасло становништво, како урбаног тако и руралног подручја општине Аранђеловац – предвиђени број је 1200 од тога 500 за скрининг за КВБ. Карактеристике циљане популације да припадају старосној категорији 19 и више година оба пола, а за скрининг на КВБ. Изазов ће бити идентификација фактора ризика у одређеној популацији, који доприносе оболевању од КВБ.  Превентивни прегледи који ће укључивати и скрининг на КВБ ће се обављати у свим месним заједницама општине Аранђеловац. 

Пројекат ће се спроводити одласком тима ( лекар/сестра) на терен, где ће се обављати превентивни прегледи са узимањем узорака за лабораторију, а у сарадњи са локалном заједницом одржаће се и предавања, радионице и трибине на тему превенције КВБ.    

Пројекат подразумева и набавку недостајуће опреме ( ЕКГ-апарата, тензиометра,  глукомера, стетоскопа, пулсних оксиметара...). Наведени пројекат је од изузетног значаја  за локалну заједницу ради идентификације групација становништва које су изложене повећаном ризику обољевања од болести од већег јавно-здравственог значаја, јер се ради о превентабилним болестима, и адекватним интервенцијама у локалној заједници може се утицати на крајњи исход болести.

Саопштење за јавност Министарства здравља